គេហទំព័រ​អភិបាលកិច្ច និងការ​​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្រាវក្នុង​វិស័យ​មនុស្ស​សាស្ត្រ​នៅ​កម្ពុជា (​GEReSH-CAM) សូម​ស្វាគមន៍

អាន​បន្ត
គម្រោង|attribut_html

គម្រោង

គម្រោងសហគមន៍អឺរ៉ុប GEReSH-CAM មានគោលបំណងជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពុជាដើម្បីតម្រង់ទិសគោលនយោបាយនៃការស្រាវជ្រាវ និងនរវានុវត្តន៍ (ការច្នៃប្រឌិតថ្មី) នៅក្នុងវិស័យសង្គមសាស្រ្ដនិងមនុស្សសាស្រ្ដនៅកម្ពុជា។

អាន​បន្ត

សកម្មភាព

សិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីទម្លាប់ទាក់ទិននឹងការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ (ការបង្កើតថ្មី) ក្នុងវិស័យមនុស្សសាស្រ្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។|attribut_html ដំណាក់កាលរៀបចំ

សិក្សាស៊ីជម្រៅអំពីទម្លាប់ទាក់ទិននឹងការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ (ការបង្កើតថ្មី) ក្នុងវិស័យមនុស្សសាស្រ្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ។

បច្ចុប្បន្នភាព

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី "វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវលើផ្នែកភាសានិងបញ្ហាអប់រំ ការបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ និងអក្សរសាស្រ្ត"

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិត សាស្រ្តាចារ្យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ (...)

5 ខែ កុម្ភៈ 2019
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីអំពី "បច្ចេកវិទ្យាថ្មី និងគរុកោសល្យ" (ឧទាហរណ៍ Moodle and MOOCs)

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកនិស្សិត គ្រូបង្រៀន សាស្រ្តាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិករដ្ឋបាល (...)

13 ខែ មក​រា 2019
ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី អាយុកាលគម្រោង

ពាក្យបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួម សិក្ខាសាលាស្ដីអំពី "បណ្ណាល័យ"

ពាក្យនេះមានគោលដៅស្វែងរកបុគ្គលិក-មន្ត្រីទទួលបន្ទុកបណ្ណាល័យ គ្រូបង្រៀន អ្នកស្រាវជ្រាវ ដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមវេទិកាស្ដ

22 ខែ ធ្នូ 2018
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ដំណើរការនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ក្នុងវិស័យសង្គមសាស្ត្រ-មនុស្សសាស្ត្រ|attribut_html ព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី ដំណើរការនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអន្តរគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ក្នុងវិស័យសង្គមសាស្ត្រ-មនុស្សសាស្ត្រ

នៅចុងបញ្ចប់ឆ្នាំនេះ ក្រុមការងារនៃគម្រោង GEReSH-CAM មានសេចក្តីរីករាយ សូមជូនដំណឹងពី ពិធីចុះហត្ថលេខា (...)

3 ខែ ធ្នូ 2018

បង្ហាញ​ទាំង​អស់

ដៃគូ